Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 25.05.2018

pre predaj tovaru a služieb spoločnosti POSILA s. r. o., Kostolná pri Dunaji 146, 903 01

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou POSILA s. r. o., Kostolná pri Dunaji 146, 903 01, IČO: 50 435, DIČ: 2120326582,  IČ DPH: SK2120326582,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 113218/B ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným a podpísaným  na objednávke v zmysle § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.2 PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou každej objednávky. Vystavením a podpísaním objednávky kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami. 

1.3 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka reklamných predmetov bez potlače, alebo s potlačou (ďalej len „tovar"), záväzne objednaných kupujúcim v objednávke vrátanie všetkých jej príloh. 

 1. OBJEDNÁVKY NA TOVAR A SLUŽBY

 

3.1 Objednávky zaslané spoločnosti POSILA s. r. o. musia byť zaslané iba písomnou formou využitím týchto komunikačných kanálov:

 1. a) Elektronická pošta (e-mail na rychla@posila.sk, ak nie je určená iná elektronická adresa predávajúcim)
 2. b) Papierová pošta (služby Slovenskej pošty resp. iného doručovateľa /kuriéra/) doručená na adresu POSILA s.r.o., Kostolná pri Dunaji 146, 903 01

Každé iné doručenie objednávky (telefonickým hovorom, SMS - kou) musí byť následne doručené jedným z dvoch spôsobov uvedených v článku 3., ods. 3.1 a), b). Dátum doručenia objednávky je považovaný za dátum začatia vybavovania objednávky.

 

3.2 Objednávky zaslané spoločnosti POSILA s. r. o. musia byť vyplnené vo všetkých častiach a musia obsahovať všetky detailné informácie umožňujúce správnu identifikáciu kupujúceho a  objednávaných produktov resp. služieb.

 

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
a) dátum vystavenia objednávky,

 1. b) číslo objednávky,
 2. c) objednávací kód a popis tovaru podľa aktuálneho katalógu,
 3. d) množstvo objednávaného tovaru, kúpnu cenu jednotlivých komodít a celkovú kúpnu cenu objednaného tovaru,
 4. e) obchodné meno kupujúceho, jeho sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH/
 5. f) miesto dodania, spôsob dodania tovaru do miesta dodania,
 6. g) požadovaný termín plnenia a spôsob platby podľa článku 6., ods. 6.2 .

 

3.3 Každá objednávka zaslaná kupujúcim predávajúcemu musí byť považovaná za skutočnú zmluvu a bude zaväzovať POSILA s. r. o. iba po písomnom potvrdení zo strany POSILA s. r. o. Vykonané objednávky zo strany POSILA s. r. o. musia byť považované za potvrdenie a prijatie objednávky.

 

3.4 Spoločnosť POSILA s. r. o. je oprávnená neprijať objednávky, ktoré nie sú riadne vyplnené, alebo pokiaľ nie je považované, že správnym spôsobom reprezentujú produkty a pokiaľ majú rozpor s jedným, alebo viacerými bodmi týmito obchodnými podmienkami.

 

3.5 Pokiaľ POSILA s. r. o. nedodá potvrdenú a akceptovanú objednávku (pokiaľ objednaný tovar nie je k dispozícii), bude o tomto predávajúci informovať kupujúceho v čo najkratšom možnom čase a vráti kupujúcemu peniaze už zaplatené za tovar a dodanie tejto objednávky do 30 dní od zaplatenia. V tomto prípade kupujúci nebude mať viac právo žiadať žiadnu inú náhradu.

 

 1. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB (POTLAČE)

4.1 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku potlače v platných katalógoch (ďalej len katalóg) nezahŕňa DPH. K cene bude pripočítaná sadzba DPH v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty. Cena je vždy uvádzaná v Eurách (€) a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanú objednávku v daný deň. V prípade vydania cenníka ku katalógu sa potom kúpna cena tovaru a potlače riadi cenami a eventuálnymi podmienkami zavedenými v cenníku platnom ku dňu spísaniu objednávky. 

4.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. 

4.3 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na balenie tovaru, ktoré budú vo výške 1 % z ceny tovaru (minimálne však 2,- €) účtované na faktúre zvlášť. 

4.4 Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť. 

4.5 K cene potlače sa pripočítavajú prirážky uvedené v platnom cenníku potlače pre dané úkony a technológie. 

4.6 K cene tovaru sa pripočítava prirážka 20% pokiaľ nie je splnený min. finančný limit zákazky podľa článku 10., ods. 10.1. 

4.7 Mimoriadne zľavy z cenníkových cien má predávajúci právo určiť s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky predávajúceho.

Predávajúci však poskytuje v rámci jednotlivých objednávok  tieto štandardné zľavy: 

 • 2 % pri zákazke nad 1.660,- € 
 • 4 % pri zákazke nad 3.320,- € 
 • 6 % pri zákazke nad 6.640,- € 
 • individuálne pri zákazke nad 16.600,- € 
 1. DODACIA LEHOTA

5.1 Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota:

 1. a) 2 dni - 5 týždňov pre zákazky bez potlače
 2. b) 5 dní - 5 týždňov pre zákazky s potlačou 

5.2 Pri zákazke s potlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre potlač. 

5.3 Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre potlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa spísania objednávky a obdržania kompletných podkladov pre potlač. 

5.4 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho. 

5.5 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo výške podľa čl. 4.5 PODMIENOK. 

 1. DODACIE PODMIENKY

6.1 Kupujúci po dohode určí na objednávke zreteľne  z variant spôsobu dodania tovaru: 

 1. osobné prevzatie podľa dohody s predávajúcim 
 2. Predávajúci využije na prepravu tretiu osobu (kuriéra) - predávajúci zásielku zabezpečí a zabalí proti poškodeniu produktov a nesie plnú zodpovednosť za tovar v zásielke, až do podpísania prepravného listu klientom, kde je klient povinný pred podpísaním prepravného listu skontrolovať nepoškodenie zásielky.
 3. pošta s dobierkou (len po odsúhlasení predávajúcim) 
 4. pošta bez dobierky (len po odsúhlasení predávajúcim) 
 5. rozvoz ku kupujúcemu zabezpečí predávajúci (POSILA s. r. o.- za zmluvný poplatok)  -  klient potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúry v mieste určenia(dohodnuté písomne v objednávke). Po podpísaní dodacieho listu alebo faktúry preberá na seba plnú zodpovednosť za správnosť a kompletnosť a nepoškodenie dodávky.
 6. Dopravu si zabezpečuje kupujúci – v prípade, že kupujúci bude organizovať a zaisťovať dodanie tovaru a služieb prostredníctvom vybraného dopravcu, ponesie vždy riziko a zodpovednosť za dodanie tovaru a služieb kupujúci. Konkrétne, kupujúci bude znášať zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tovaru a služieb behom dopravy.

6.2 Miestom a časom plnenia predmetu zmluvy je u variant:

 1. a) 1 sídlo alebo dohodnuté miesto s kupujúcim
 2. b) 2 až 5 miesto a čas odovzdania tovaru prvému nezávislému autodopravcovi alebo pošte
 3. c) 6 miesto odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej tretej osobe 

6.3 Pokiaľ nie je zjednané inak, platí kupujúci náklady na dopravu podľa variant článku 6., osd.6.1. takto:

 1. a) 2 až 5 priamo autodopravcovi
 2. b) 6 predávajúcemu formou zvláštnej položky vo faktúre 

6.4 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať. 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj eventuálnych prirážok a DPH. 

7.2 Po vzájomnej dohode sa v objednávke zvolí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:

 • ) faktúra po dodaní tovaru
 • ) 100 % zálohová faktúra vrátene DPH predom
 • ) x % zálohová faktúra predom (podľa dohody s predávajúcim) + na faktúru

7.3 Pokiaľ kúpna cena objednaného tovaru bez DPH prekročí čiastku 330,- €, je možné zvoliť len varianty b) alebo c), ak sa písomne vopred nedohodnú obidve strany inak.

7.4 Pri variante a) vzniká predávajúcemu právo na fakturáciu dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo prvým verejným dopravcom. 

7.5 Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. 

7.6 Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť. 

7.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. 

7.8 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak. 

 1. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Pri variante a) podľa článku 7., ods. 7.2 sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň meškania s úhradou faktúry a ak presiahne doba meškania 30 dní, zjednáva sa ďalšia zmluvná pokuta vo výške 10% z dlžnej čiastky za každých ďalších započatých 30 dní. 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom. 

9.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší. 

9.3 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 9.5) sa kupujúci zaväzuje  uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 40% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení zmluvy. 

9.4 V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy kupujúcim sa kupujúci zaväzuje vrátiť predávajúcemu všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 40%  kúpnej ceny neuhradeného tovaru. 

9.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky. 

 1. INÉ USTANOVENIA

10.1 Minimálna hodnota objednaného tovaru a potlače pre prijatie zákazky je 65,- € bez DPH. 

10.2 Ak dohodne kupujúci v zmluve potlač tovaru, je povinný dodať podklady pre tlač v mierke min. 3:1 v kontrastom čiernobielom prevedení a zreteľne v prílohe ku zmluve popísať umiestenie a farbu potlače. Ak nesplní tieto povinnosti, zbavuje predávajúceho zodpovednosti za kvalitu potlače a kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu. 

10.3 Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho. 

10.4 Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 a obchodného zákonníka. 

10.5 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho a to najneskôr do 7 dní po doručení tovaru a skryté chyby najneskôr do 6 mesiacov. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný. 

10.6 Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené. 

10.7 Množstvové rozdiely zistené kupujúcim mimo priestory predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby. 

10.8 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy. 

10.9 Predávajúci ručí za dodaný tovar k potlači do výšky dohodnutej ceny potlače. Ak kupujúci žiada ručenie do výšky celkovej ceny dodaného tovaru, musí si pri spísaní objednávky dohodnúť poistenie. (Cena poistenia je 5% danej hodnoty tovaru.) 

10.10 Kupujúci, ktorý požiada o zasielanie aktuálnych ponúk elektronickou poštou spoločnosť POSILA s. r. o., dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk na ním zadanú elektronickú adresu. V prípade, že o tieto obchodné ponuky nemá záujem, môže po prijatí ponuky spätne odpísať na elektronickú adresu „Nemám záujem o zasielanie ponúk“, čím sa elektronická adresa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk.

10.11 Kupujúci schválením objednávky tovaru a služieb dáva Predávajúcemu zároveň súhlas s vyhotovením faktúry.

 1. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A SERVIS

11.1 Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou a predlžuje sa o dobu odstraňovania chýb alebo výmeny tovaru. 

11.2 Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

11.3 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naňho záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

11.4 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

11.5 Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

11.6 Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na našu adresu sídla, pokiaľ predávajúci neurčí inak a to na: 
POSILA s. r. o., Kostolná pri Dunaji 146, 903 01

Reklamovaný výrobok prevezmeme na sídle aj osobne, ale to iba po predchádzajúcej telefonickej dohode.

11.7 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

11.8 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

 1. a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 2. b) Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. c) V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. a) Pošlite e-mail na našu elektronickú adresu rychla@posila.sk , kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.
 2. b) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
 3. c) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady a kópiou faktúry. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná emailom.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 2. a) k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 3. b) vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 4. c) všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 5. d) ako prevádzkovateľ internetovej stránky predmetynapotlac.sk a predávajúci Vám týmto dávame nasledovné poučenie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

 

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci - spoločnosť POSILA s. r. o., so sídlom Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 113218/B (ďalej pre účely tohto poučenia len „POSILA“).

Prostredníctvom webovej stránky www.predmetynapotlac.sk  a prostredníctvom iných objednávok doručených spoločnosti POSILA v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, nerealizuje spoločnosť POSILA maloobchodný predaj a svoje produkty predáva len podnikateľským subjektom v rámci veľkoobchodného predaja spôsobom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Pokiaľ ste fyzická osoba – podnikateľ, spoločnosť POSILA o Vás spracúva:

 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • fakturačné údaje (meno, priezvisko, adresa)
 • údaje na doručenie (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo)
 • údaje pre registráciu na stránke predmetynapotlac.sk a prihlasovacie údaje (e-mail, heslo, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo)

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, spoločnosť POSILA o Vás spracúva:

 • Vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, Vaša adresa (ak ju uvediete namiesto sídla spoločnosti), telefónne číslo, e-mailová adresa), ktoré prípadne môžu byť aj súčasťou fakturačných údajov a údajov na doručenie,
 • údaje pre registráciu na stránke predmetynapotlac.sk a prihlasovacie údaje (e-mail, heslo, meno, priezvisko, adresa (ak uvediete Vašu adresu namiesto sídla spoločnosti), telefónne číslo).

Spoločnosť získava Vaše osobné údaje výlučne prostredníctvom zaslaných objednávok/dopytov prostredníctvom webovej stránky www.predmetynapotlac.sk alebo prostredníctvom Vašej registrácie na danej webovej stránke za účelom zriadenia zákazníckeho konta alebo inak v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – podnikateľ, účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, Vaša identifikácia ako zákazníka, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, uzatvorenie zmluvy, jej plnenie a vystavenie daňového dokladu – faktúry, vrátane účelu plnenia povinnosti spoločnosti POSILA riadne viesť účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je komunikácia medzi spoločnosťou POSILA a zákazníkom spoločnosti POSILA, v mene ktorého vystupujete za účelom riadneho plnenia objednávky, a teda zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou POSILA a zákazníkom spoločnosti POSILA, ktorým je podnikateľský subjekt, v mene ktorého vystupujete. Keďže Vaše meno a priezvisko uvádzame aj na vystavenom daňovom doklade – faktúre, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je aj plnenie povinnosti spoločnosti POSILA riadne viesť účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti.

Bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, spoločnosť POSILA používa Vaše osobné údaje – e-mailovú adresu na marketingové účely (zasielanie noviniek a newsletterov) len v prípade, ak jej na to dáte svoj súhlas. V takom prípade spoločnosť POSILA spracúva Vaše osobné údaje na základe právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – Vášho súhlasu.

Bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, vyššie uvedené osobné údaje môže spoločnosť POSILA spracúvať aj za účelom vedenia Vášho zákazníckeho konta, resp. zákazníckeho konta zákazníka – podnikateľského subjektu.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť najmä nasledovné subjekty:

 • subjekty zabezpečujúce servis serverov POSILA;
 • subjekty zabezpečujúce spoločnosti POSILA účtovnícke služby a vedenie účtovníctva;
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl.č.: 803/S, prípadne kuriérske spoločnosti zabezpečujúce doručovanie zásielok;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na poskytnutie týchto údajov bude spoločnosť POSILA vyzvaná alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia jej právneho nároku.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – podnikateľ, Vaše osobné údaje budú uchovávané:

 • po dobu trvania zmluvy, a teda po dobu nevyhnutnú na účely prijatia a vybavenia Vašej objednávky, vybavenia prípadnej reklamácie a po dobu možného uplatnenia akýchkoľvek práv a nárokov zo zmluvy vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov a po dobu, ktorá spoločnosti POSILA vyplýva z osobitných daňových právnych predpisov, predpisov účtovníctva a predpisov upravujúcich archiváciu dokumentov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach a pod.);
 • po dobu trvania Vašej registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke predmetynapotlac.sk, ktoré prevádzkuje spoločnosť POSILA;
 • po dobu trvania Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania marketingových ponúk.

Zánikom Vašej registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk a/alebo odvolaním súhlasu nezaniká oprávnenie spoločnosti POSILA spracúvať Vaše osobné údaje za iným účelom špecifikovaným v tomto poučení a po dobu zodpovedajúcu danému účelu spracúvania.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, Vaše osobné údaje budú uchovávané:

 • po dobu trvania zmluvy, a teda po dobu nevyhnutnú na účely prijatia a vybavenia objednávky, vybavenia prípadnej reklamácie a po dobu možného uplatnenia akýchkoľvek práv a nárokov zo zmluvy vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, a po dobu, ktorá spoločnosti POSILA vyplýva z osobitných daňových právnych predpisov, predpisov účtovníctva a predpisov upravujúcich archiváciu dokumentov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach a pod.), a to bez ohľadu na to, či budete aj naďalej komunikovať za zákazníka spoločnosti POSILA alebo nie;
 • po dobu trvania registrácie zákazníka spoločnosti POSILA a jeho zákazníckeho konta, v ktorom sú uvedené Vaše osobné údaje, resp. po dobu, kým nebudú tieto Vaše osobné údaje nahradené inými osobnými údajmi inej osoby, ktorá bude oprávnená komunikovať v mene zákazníka spoločnosti POSILA;
 • po dobu trvania Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania marketingových ponúk.

Zánikom registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk a/alebo odvolaním súhlasu nezaniká oprávnenie spoločnosti POSILA spracúvať Vaše osobné údaje za iným účelom špecifikovaným v tomto poučení a po dobu zodpovedajúcu danému účelu spracúvania.

Ukončením Vašej spolupráce so zákazníkom spoločnosti POSILA Vás už spoločnosť POSILA nebude kontaktovať ohľadom plnenia zmluvy uzatvorenej so zákazníkom a ani ohľadom iných záležitostí spoločnosti POSILA – e-mailovú komunikáciu s Vami si však spoločnosť POSILA uchová pre prípad potenciálnych reklamácií alebo iných plnení a nárokov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej so zákazníkom spoločnosti POSILA, za ktorého ste so spoločnosťou POSILA komunikovali, a to po dobu špecifikovanú v predchádzajúcich odsekoch. Rovnako sa Vaše osobné údaje budú naďalej nachádzať v účtovnej dokumentácii spoločnosti POSILA, a to rovnako po dobu uvedenú vyššie v predchádzajúcich odsekoch.

MOŽNOSŤ ODVOLAŤ SÚHLAS

Pokiaľ ste spoločnosti POSILA udelili súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových ponúk, môžete tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť svojich osobných údajov. Tieto Vaše práva sú upravené v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR.

Ak chcete vedieť viac, môžete si uvedené pozrieť priamo v Nariadení GDPR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf).

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, môžete samozrejme spoločnosť POSILA kontaktovať alebo máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – podnikateľ, Vaše osobné údaje spoločnosť POSILA nevyhnutne potrebuje pre účely predzmluvných vzťahov, ako aj pre uzavretie zmluvy (objednávky). Bez ich poskytnutia s Vami spoločnosť POSILA nevie ako so zákazníkom uzavrieť zmluvu, a teda Vám ani nevie doručiť tovar a ani s Vami komunikovať. Rovnako spoločnosť POSILA následne po uzatvorení zmluvy potrebuje Vaše osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, a to najmä povinnosti vedenia účtovníctva a archivovania dokumentácie vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov.

Samozrejme, je Vašim dobrovoľným rozhodnutím, či chcete so spoločnosťou POSILA uzavrieť zmluvu alebo nie. Bez uzavretia zmluvy Vám však spoločnosť POSILA nevie dodať žiaden tovar.

V prípade, ak chcete byť na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk registrovaný, aby ste mali lepší prehľad o svojich objednávkach a nemuseli pri ďalších objednávkach opakovane vypĺňať objednávkový formulár, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti POSILA poskytli Vaše osobné údaje. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné realizovať Vašu registráciu a nie je možné zriadiť Vaše zákaznícke konto. To, či využijete možnosť registrovať sa na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk je Vašim dobrovoľným rozhodnutím. Objednávku tovaru z webovej stránky www.predmetynapotlac.sk môžete realizovať aj bez registrácie a zriadenia zákazníckeho konta.

V prípade, ak chcete dostávať marketingové ponuky spoločnosti POSILA, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti POSILA poskytli svoje osobné údaje, avšak je len na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či sa rozhodnete pre tento účel spoločnosti POSILA svoje osobné údaje dať alebo nie. Rovnako, objednávku tovaru z webovej stránky www.predmetynapotlac.sk môžete urobiť aj v prípade, ak nedáte spoločnosti POSILA súhlas na to, aby Vám zasielala svoje marketingové ponuky.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, Vaše osobné údaje musí spoločnosť POSILA spracúvať za účelom odoslania a prijatia objednávky a plnenia zmluvnej spolupráce so zákazníkom spoločnosti POSILA, v mene ktorého vystupujete a komunikujete so spoločnosťou POSILA. Rovnako spoločnosť POSILA následne po uzatvorení zmluvy potrebuje Vaše osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, a to najmä povinnosti vedenia účtovníctva a archivovania dokumentácie vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, keďže je v rámci daňových dokladov – faktúr uvedené Vaše meno a priezvisko.

V prípade, ak chcete byť na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk registrovaný, resp. chcete registrovať spoločnosť – podnikateľský subjekt, pre ktorú objednávku vybavujete, aby ste mali lepší prehľad o objednávkach a nemuseli pri ďalších objednávkach opakovane vypĺňať objednávkový formulár, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti POSILA poskytli Vaše osobné údaje. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné realizovať registráciu a nie je možné zriadiť zákaznícke konto. To, či využijete možnosť registrovať spoločnosť, za ktorú vystupujete na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk je Vašim dobrovoľným rozhodnutím. Objednávku tovaru z webovej stránky www.predmetynapotlac.sk môžete realizovať aj bez registrácie a zriadenia zákazníckeho konta.

V prípade, ak chcete dostávať marketingové ponuky spoločnosti POSILA, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti POSILA poskytli svoje osobné údaje, avšak je len na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či sa rozhodnete pre tento účel spoločnosti POSILA svoje osobné údaje dať alebo nie. Rovnako, objednávku tovaru z webovej stránky www.predmetynapotlac.sk môžete urobiť aj v prípade, ak nedáte spoločnosti POSILA súhlas na to, aby Vám zasielala svoje marketingové ponuky.

MOŽNOSTI KONTAKTOVANIA SPOLOČNOSTI POSILA

Spoločnosť POSILA je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu určeného spoločnosti doručeného na adresu sídla spoločnosti: Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu rychla@posila.sk

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd v obvode, ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho. 

12.2 Upozornenie: výrobky uvedené v katalógoch sú určené výhradne na reklamné a propagačné účely. 

12.3 Spoločnosť je platcom DPH.